English / Cymraeg

Cynghorydd y Gymraeg

Ofcom Cymru

Caerdydd


Full-time
0441-GT-Ofcom-01

Llawn amser gyda threfniadau gweithio hybrid ar gael
Rôl barhaol

Cenhadaeth Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb.

Mae tîm Ofcom yng Nghymru yn chwilio am Gynghorydd y Gymraeg i arwain ei gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg ac i sicrhau cydymffurfiaeth â'i Safonau Cymraeg. Yn unigolyn medrus sy'n siarad Cymraeg, bydd yr unigolyn hwn yn hyrwyddo gwaith Ofcom drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws y sefydliad.

Bydd eich rôl yn cynnwys sicrhau bod Ofcom yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg drwy godi ymwybyddiaeth ohonynt i dimau ar draws y sefydliad; goruchwylio'r gwaith o gyfieithu dogfennau Ofcom yn Gymraeg yn unol â'i phrosesau cymeradwy a'i hamserlenni cyhoeddi tynn; a chynnal a datblygu'r berthynas â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i Ofcom, ac mae'r tîm yn falch o'i hymroddiad a'r ffordd y maent yn integreiddio'r Gymraeg yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Mae Ofcom yn trin yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yn gyfartal yn ei gwaith yng Nghymru ac yn credu bod ei dull gweithredu yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at allu siaradwyr Cymraeg i ymgysylltu â materion cyfathrebu yn eu dewis iaith.
Mae hon yn rôl lle mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae Ofcom yn croesawu ceisiadau yn yr iaith Gymraeg a chynhelir y cyfweliad ar gyfer y swydd hon yn Gymraeg.

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Ofcom yn gyflogwr blaengar a chynhwysol ac mae'n cydnabod gwerth amrywiaeth i "sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb". Mae'r sefydliad yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â'r cymwysterau priodol beth bynnag fo'u cefndir, yn enwedig ymgeiswyr sy'n fenywod, yn anabl ac yn Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n deg yn ei gweithlu ar hyn o bryd. Fel cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, mae Ofcom yn gwarantu y bydd yn cyfweld unrhyw ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf dethol hanfodol.

Mae gan Ofcom fodel gweithio ystwyth, sy'n ei galluogi i gael dull niwtral o ran lleoliad wrth lenwi swyddi gwag. Mae hefyd yn cefnogi dulliau gweithio'n hyblyg, lle bo'n bosibl. Mae cydweithwyr yn rhydd i symud o gwmpas ei swyddfeydd, gan alluogi iddynt weithio ochr yn ochr â thimau a grwpiau eraill, a chydweithio â nhw. Mae'r mentrau hyn yn helpu cydweithwyr Ofcom i weithio'n hyblyg mewn ffordd sy'n eu cefnogi.

I drafod yn anffurfiol, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 / gwybodaeth@goodsonthomas.com.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod.

Dyddiad cau: 12pm, 11 Ebrill 2023
Dyddiad y cyfweliad: I'w gadarnhau

Bydd pob cais yn cael ei gydnabod.