English / Cymraeg

Rheolwr y Cyfryngau Cymdeithasol Cymraeg


Caerdydd
Ofcom Cymru
Full-time
Hyd at £40,000

*Llawn amser gyda threfniadau gweithio hybrid ar gael* *Rôl barhaol* Mae Ofcom yn chwilio am gyfathrebwr Cymraeg hyderus i arwain ei gwaith cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cynulleidfaoedd sy’n siarad Cymraeg. Mae’r corff eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg, ochr yn ochr â’i sianeli cyfryngau cymdeithasol Saesneg. Ond mae’r corff nawr yn gobeithio cyrraedd mwy o siaradwyr Cymraeg – gan ddweud wrthynt sut…


Prif Weithredwr Gweithredol


Pont-y-pŵl
The Care Collective
Executive
£60,000

Mae The Care Collective yn angerddol am gefnogi gofalwyr di-dâl, y bobl sy'n cynorthwyo aelodau o'r teulu neu ffrindiau gyda gofal personol, gofal meddygol neu ofal iechyd, tasgau dyddiol neu i gadw'n ddiogel. Gyda thua 145 o gydweithwyr a throsiant o £4m, ni yw un o'r elusennau mwyaf yng Nghymru. Fel cydweithfa, rydym ni’n newid bywydau gofalwyr di-dâl drwy ddarparu ystod…


Cyfarwyddwr


Model hybrid yn cynnwys o leiaf 3 diwrnod yr wythnos yn y swyddfa yng Nghaerdydd i ddechrau
The Friendly Trust
Executive
£60,000

Mae’r Friendly Trust yn elusen llwyddiannus a hir sefydlog sydd wedi cefnogi tua 2,800 o oedolion sy’n agored i niwed, gyda’u materion ariannol ers 1998. Mae'r Ymddiriedolaeth am benodi Cyfarwyddwr newydd i osod cyfeiriad strategol ac arwain yr elusen yn Ne Cymru yn hyderus i'r dyfodol. Byddwch yn rheoli'r tîm gweithgar a fydd yn ei dro yn parhau i ddarparu'r cymorth…


Ymgysylltydd


Gweithio hybrid, Caerdydd a chartref
Goodson Thomas Ltd
Full-time
Cyflog cystadleuol

Rydym yn chwilio am Ymgysylltydd i ymuno â'n tîm yn Goodson Thomas. Fel cwmni gweithredol sy’n chwilio am ymgeiswyr addas ar ran cyflogwyr, mae Goodson Thomas yn gweithio ar draws pob sector yng Nghymru, gan ymhél â marchnadoedd Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol i gysylltu ein partneriaid â’r bobl iawn. Mae rôl Ymgysylltydd yn ychwanegu gwerth sylweddol at ein gwaith ac…


Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol


Caerdydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Executive
£117,158 - £121,734

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am benodi Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol newydd a fydd yn chwarae rhan allweddol wrth warchod a gwella enw da’r Bwrdd Iechyd. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw un o’r Byrddau Iechyd Integredig mwyaf yn y DU, sy’n cyflogi dros 16,000 o staff ac yn darparu dros 100 o wasanaethau arbenigol. Gan wasanaethu poblogaeth…


Prif Weithredwr Gweithredol


Caerdydd
mirus Cymru
Executive
c. £100,000 y flwyddyn

**Prif Weithredwr** **mirus Cymru** Sefydliad dielw yw mirus sy’n gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill i ddarparu gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel sy’n grymuso pobl, gan eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd a chyflawni’r pethau sy’n bwysig iddynt. Disgrifir mirus orau fel teulu ac mae’r Bwrdd yn chwilio am arweinydd angerddol a greddfol a fydd yn creu ymdeimlad o hunangred…


Cynghorydd y Gymraeg


Caerdydd
Ofcom Cymru
Full-time
£55,000

*Llawn amser gyda threfniadau gweithio hybrid ar gael* *Rôl barhaol* Cenhadaeth Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. Mae tîm Ofcom yng Nghymru yn chwilio am Gynghorydd y Gymraeg i arwain ei gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg ac i sicrhau cydymffurfiaeth â’i Safonau Cymraeg. Yn unigolyn medrus sy’n siarad Cymraeg, bydd yr unigolyn hwn yn hyrwyddo gwaith Ofcom drwy gyfrwng y Gymraeg…